صفحه‌های محافظت‌شده

پرش به: ناوبری، جستجو

در این صفحه فهرست صفحات موجود است که در حال حاضر محافظت شده اند. برای فهرست عنوان‌هایی که از ایجاد محافظت شده‌اند، به عنوان‌های محافظت‌شده مراجعه کنید.

صفحه‌های محافظت‌شده
 
 
 
     (بایت)
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر
برچسب زمان صفحه انقضا کاربر محافظت‌کننده پارامترهای محافظت دلیل
ناشناس روبوکاپ(۳٬۶۲۱ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس پرونده:Wiki.png(۴۲ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس بحث کاربر:Ebraminio(۵۱ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس بحث کاربر:TechAdmin(۱۲۶ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:!(۲۹۰ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس راهنما:راهنما(۳۰۶ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:!!(۲۹۱ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Navbox(۱۷٬۵۷۹ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:الگوی(۳۲ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:الگوی محافظت‌شده(۱٬۸۰۰ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:•(۳۶۴ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Pp-meta(۷٬۹۶۱ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Mbox(۵۹۷ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Namespace detect(۱٬۱۳۰ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Ambox/core(۲٬۵۵۹ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Cat handler(۳٬۲۴۲ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Ombox(۶۷۳ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Ombox/core(۱٬۸۵۸ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Cat handler/numbered(۳۱۳ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Fmbox(۱٬۳۴۴ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Editnotice load(۱٬۱۵۴ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Editnotices/Page/نانشنامه:چای‌خونه(۴۳۶ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:سرخط(۶۰۰ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:میانبر(۱٬۲۲۴ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس الگو:Editnotice(۳۶۶ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Editnotices/Page/نانشنامه:درخواست تغییر وضعیت محافظت(۴۳۴ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Editnotices/Page/نانشنامه:گزیدن مقاله‌های برگوزیده(۷۷۳ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:توضیحات(۳٬۴۰۷ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس پرونده:برگوزیده.png(خالی) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Editnotices/Namespace/الگو(۲۹۴ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:نشد(۱۲۸ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس الگو:شد(۱۳۱ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس الگو:مدیر(۶۴۷ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس نانشنامه:سیاست حفاظت از صفحه‌ها(۸۰ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:سخ(۴۱ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:پاکسازی(۱۴۷ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Purge(۴۷ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:بیت(۴۵۸ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:مصراع(۴۱۰ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:شعر(۱۹۸ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس کاربر:Ali ringo/صفحهٔ اصلی/بالا(۱٬۳۹۹ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:پایان(۱۰۳ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:آغاز چپ‌چین(۱۱۰ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Ltr(۵۵ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Lr footer(۴۳ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس الگو:بماند(۱۳۵ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:حذف(۱۴۰ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:توضیح(۱۳۳ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:مخالف(۱۳۶ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:موافق(۱۳۷ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر